วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ


                                        💚  2561 (มีไฟล์word)
   
                  💛  2560   มีไฟล์ Word
                          💜  2559  มีไฟล์โครงการ Word
💗  2558
💙  2557
💓  2556
**ไฟล์ เป็นไฟล์Zip ให้คลิกดาวน์โหลด


🌸สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน

ไตรมาส ที่ 1และ 2

🌸สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน

 ไตรมาส ที่ 3

รอบเดือน พฤษภาคม 61

1. งบตามเเผนฯ 61

2. งบจัดสรรจาก สพฐ.
                      รายงานผล ปี2560  👉ดาวน์โหลด


ปีงบประมาณ 2561


👧รูปแบบการรายงานโครงการ ปีงบ 2560   ส่งภายในวันที่  17  พฤศจิกายน  2560
  ตารางโครงการ กรุณาดาวน์โหลดเพื่อนำไปจัดทำ แก้ไข 
   ให้ถูกต้อง(ไฟล์ด้านล่างที่มีไอคอนเป็นรายกลุ่ม)  รวบรวมส่งเป็นกลุ่ม         ลงแผ่นซีดีและปริ้นต์เอกสาร1ชุด ภายในวันที่ 1  พฤศจิกายน  2560
    กลุ่มไหนที่มีการประชุมเเล้วโดนตัดงบประมาณ ให้ใช้งบในโครงการประชุมในราชการ โครงการหมายเลข 4 ให้ใช้เป็นงบส่วนกลางของเขต  (การประชุมที่มี ผอ.เขตเป็นประธาน)
    🙌ตารางสรุปงบประมาณ 2561  🙋
👧 ยุทธศาสตร์  สาระสำคัญและตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนปฎิบัติการ61👩

     🌺ตารางโครงการ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
     🌼 ตารางโครงการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     🍁ตารางโครงการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล
     🌸ตารางโครงการ  กลุ่มอำนวยการ
    💓 ตารางโครงการ  กลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์
    😋 ตารางโครงการ  หน่วยตรวจสอบภายใน
    😄 ตารางโครงการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
    😍 ตารางโครงการ  กลุ่มนโยบายเเละเเผน    ประชุมคณะทำงานยกร่างเเผนฯ ครั้งที่1/2561  
   วันที่ 27 ตุลาคม 2560  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมหลวงปู่ขาว
 
เสนอรายละเอียดโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561


คำชี้เเจง  1. โปรดกรอกเป็นรายกลุ่มงาน  คลิกที่ชื่อกลุ่ม เพื่อเข้ากรอกในเเบบexcel
                2. กรอกข้อมูลต่อกัน เหมือนexcelปกติ (ห้ามลบของคนอื่นที่กรอกไว้เเล้วคะ)
                3.  ค่าอาหาร  90 บาท/คน/มื้อ
                  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  30 บาท/คน/มื้อ
                  ค่าวัสดุ /เอกสารประกอบการประชุม ไม่เกิน 70 บาท/คน
                  ค่าห้องประชุมตามเกณฑ์เดิมที่กำหนด

กรอกรายละเอียดโครงการ 
1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
4. กลุ่มอำนวยการ
5. กลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์
6. หน่วยตรวจสอบภายใน
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปี2561
power point นำเสนอ ผอ. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 (มีตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด  ปี 2561  (ใช้ไปพลางก่อน)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 2 นโยบาย

ส่วนที่ 3 โครงการ
              สรุปโครงการ

 ส่วนที่ 4 การบริหารสู่การปฏิบัติ